Lovbestemmelse for forskellige grupper

ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

International flygtninge lovgivning 1951 flygtninge konventionen og 1967 New York Protocol

CEAS (Fælles europæiske asylsystem):

Dublin III forordningen;

Kvalifikationsdirektivet

Reception Conditions Directive, Asylum Procedures Directive, Temporary protection directive

EU Charter of Fundamental Rights

NATIONAL LAW: upon partners

UDLÆNDINGNELOVEN: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1021

 

SÅRBARE GRUPPER

International lov:

Istanbul konventionen (Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet fra 2011)

FN Konventionen om Børns rettigheder

FN Konventionen mod Tortur

FNs Handikapkonvention

FN-protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn til supplering af De Forenede Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

EU-lovgivning:

Modtagelsels direktivet, kvalifikationsdirektivet, Return Directive, Directive 2011/36/EU, residence permit 2004/81/EC, sanction directive 2009/52/EC

NATIONALE STANDARDER FOR SÅRBARE GRUPPER

DANMARK: https://www.udsatte.dk/ Rådet for socialt udsatte

 

MIGRANTER

International lovgivning:

FN’s Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder

EU-lovgivning:

Schengen Aftalen, Visa Code, Reg. 1806/2018

Hjemsendelse direktivet, Familiesammenførings direktivet, Direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

EU Charter om grundlæggende rettigheder

NATIONAL LOVGIVNING:

Danmark: https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/legislation