ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SÅRBARE GRUPPER

International lov:

Istanbul konventionen (Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet fra 2011)

FN Konventionen om Børns rettigheder

FN Konventionen mod Tortur

FNs Handikapkonvention

FN-protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig
handel med kvinder og børn
til supplering af De Forenede
Nationers konvention af 15. november 2000 om bekæmpelse
af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

EU-lovgivning:

Modtagelsels direktivet, kvalifikationsdirektivet, Return Directive, Directive 2011/36/EU, residence permit 2004/81/EC, sanction directive 2009/52/EC

NATIONALE STANDARDER FOR SÅRBARE GRUPPER  

DANMARK: https://www.udsatte.dk/ Rådet for socialt udsatte

MIGRANTER

International lovgivning:

FN’s Konvention om Vandrende Arbejdstageres Rettigheder

EU-lovgivning:

Schengen Aftalen, Visa Code, Reg. 1806/2018

Hjemsendelse direktivet, Familiesammenførings direktivet, Direktiv om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding  

EU Charter om grundlæggende rettigheder

NATIONAL LOVGIVNING:

Danmark: https://www.nyidanmark.dk/da/Lovstof/legislation